Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה > שאלות ותשובות בנוגע לעבודה בחג
שאלות ותשובות בנוגע לעבודה בחג

במקום עבודתי עובדים 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע. מה מספר שעות העבודה שהחוק מחייבני לעבוד בערב החג?

 בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, הרי שבמקום עבודה בו העובדים מחויבים לעבוד 8 שעות ביום, במשך שישה ימים בשבוע, נקבע כי ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין עפ"י חוק ובין עפ"י הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על 7 שעות עבודה.

 

במקום עבודתי עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. מה מספר שעות העבודה שהחוק מחייבני לעבוד בערב החג?

עובדים שבמקום עבודתם עובדים 9 שעות בשבוע במהלך שבוע עבודה בן חמישה ימים, הרי שיום העבודה בערב החג יהיה בן 8 שעות.

יש לזכור כי לאחרונה, יותר ויותר חברות עברו לפורמט עבודה של שבוע מקוצר בן 5 ימי עבודה. בהתאם לכך, במצב שכזה, הרי שבמקום עבודה אשר חל עליו ההסכם הקיבוצי בדבר המעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים או צו ההרחבה על פיו - חל סעיף 9 להסכם, ולפיכך  בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות.
ההחלטה בדבר מספר שעות העבודה אותן יידרשו העובדים לעבוד נתונה להנהלה ונציגות העובדים שיקבעו באיזו חלופה לבחור.

 

אני מעוניין לצאת לחופשה בערב החג, האם המעביד רשאי לקזז יום חופשה?

כל עוד לא חל במקום העבודה הסכם קיבוצי /ענפי או מיוחד או צו הרחבה ענפי הקובע אחרת, הרי שבמקרה בו עובד יצא לחופשה בערב חג - המעביד יכול לנכות לו יום חופשה מלא.

 

החלטתי לעבוד במהלך החג. מה גובה השכר אותו המעביד צריך לשלם לי ?

החוק קובע כי עבור עבודה בחג, נדרש המעביד  לשלם לעובדו שכר שלא יפחת מ150% מהשכר הרגיל שמשולם לעובד עבור יום עבודה ביום חול.  

 

המעביד דורש ממני לעבוד בערב במהלך החג. האם הוא רשאי לעשות כן?

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, הרי שקיים איסור על העבדת עובד יהודי בחגי ישראל, על כן לעובד חודשי לא ינוכה שכר בגין היעדרותו מהעבודה בחג.

בכל הנוגע לעובד יומי, הרי שבמידה והעובד עובד למעלה מ 3 חודשים במקום העבודה, ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי העובד לתשלום מלא בעבור החג.

 

התשובות נכתבו על ידי עו"ד קרן אבידן, מומחית לדיני עבודה ושותפה במשרד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ' ושות'

  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'