Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני בנקאות, גביה והוצאה לפועל > תיקון מס' 35 לחוק ההוצאה לפועל
תיקון מס' 35 לחוק ההוצאה לפועל

ביום 7.11.11 אישרה הכנסת את תיקון מס' 35 לחוק ההוצאה לפועל, ובו מספר הוראות חשובות. התיקון ייכנס לתוקפו ביום 16.2.12, למעט סעיפים 19א', 19ב', שייכנסו לתוקפם ביום 16.9.12.

להלן עיקרי התיקון (לעיון בנוסח התיקון המלא (נוסח לא רשמי) לחץ כאן):


הגשת בקשה לביצוע פסק דין, כאשר בית המשפט לא קבע מועד לביצועו

סעיף 6(ב) לחוק קובע כי אם בית המשפט לא קבע בפסק דין מועד לביצועו, ניתן יהיה להגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל רק 30 יום מן המועד שניתן, או מן המועד בו הומצא לידי החייב, לפי העניין. חריגים לכלל נקבעו עד לתיקון רק בעניין פסקי דין למזונות.

הוראה זו גרמה לקשיים לא מבוטלים אצל זוכים, שכן בתקופת 30 הימים שבין מתן פסק הדין לבין המועד בו ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל בעניינו, נוצר מצב ביניים בו מחד סיים בית המשפט את מלאכתו, ומאידך רשות האכיפה והגביה עדיין אינה מוסמכת לפעול, מה שנוצל על ידי חייבים רבים לרעה, על דרך של הברחת נכסים והתחמקות מביצוע פסק הדין שכבר ניתן.

במסגרת התיקון לחוק התווסף סעיף 6(ב1), אשר קבע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי יהיה לאשר לזוכה שביקש זאת, בבקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה לביצוע פסק הדין לפני חלוף 30 הימים, מקום בו נוכח כי אי פתיחת תיק ההוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצועו של פסק הדין.

כלומר, אם ניתן פסק דין שאינו קובע מועד לביצועו, והזוכה חושש כי המתנה בת 30 ימים עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין, רשאי יהיה אותו זוכה (לאחר שייכנס התיקון לתוקפו) להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לפתיחה מוקדמת של תיק ההוצאה לפועל, ולנקיטה בהליכים כנגד החייב.

 

תשלומים המבוצעים מחוץ לכותלי לשכת ההוצאה לפועל

פעמים רבות, משלם החייב לזוכה תשלומים על חשבון החוב, שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. בנוסף, מגיעים הזוכה והחייב לעתים להסדרים שונים לתשלום החוב, מחוץ לכותלי לשכת ההוצאה לפועל.

הדבר עלול לגרום – ואף גורם בפועל – לתקלות רבות, שכן מחד משלם החייב לזוכה סכומים שונים (ולעתים אף פורע את החוב במלואו), ומאידך לשכת ההוצאה לפועל אינה מעודכנת, חובו של החייב לפי נתוני הלשכה הולך ותופח, והחייב נותר חשוף להליכי גביה כאלה ואחרים.

סעיפים 19א' ו-19ב' שיתווספו לחוק במסגרת התיקון, נועדו להסדיר את הנושא, ובמסגרתם נקבעו בין השאר ההוראות הבאות:

זוכה שקיבל תשלום על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, חייב לדווח על כך ללשכה בתוך 7 ימים.

זוכה שהגיע עם החייב להסדר בדבר תשלום החוב מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל, יודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל, וההליכים בתיק ההוצאה לפועל יעוכבו.

לאחר שהודיע הזוכה על ההסדר וההליכים עוכבו, רשאי יהיה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל אודות התשלומים שנתקבלו בידו על חשבון החוב, באמצעות דיווח מרוכז אחת לשלושה חודשים בלבד.

בכל מקרה, אם פרע החייב את החוב, יודיע על כך הזוכה בתוך 7 ימים, בצירוף בקשה לסגירת תיק ההוצאה לפועל.

אם הפר החייב את ההסדר, יודיע על כך הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, תוך פירוט התשלומים שנתקבלו במסגרת ההסדר, ישלח לחייב בדואר רשום התראה בדבר כוונתו לחדש את הליכי ההוצאה לפועל, ויגיש ללשכת ההוצאה בקשה ערוכה כדין לחידוש ההליכים, בצירוף ההודעה שנשלחה לחייב, ולאחר שחלפו 15 ימים ממועד שליחתה לידיו.

תשומת הלב לכך שחובות הדיווח השונות מוטלות על הזוכה, ולא זאת בלבד אלא שרשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות (באמצעות קיזוז מחובו של החייב) על זוכה שלא דיווח ולא מסר נימוק מניח את הדעת לכך.

 

כאמור, סעיפים 19א' ו-19ב' החדשים ייכנסו לתוקפם רק ביום 16.9.12, שכן יש להניח כי הם מחייבים היערכות מיוחדת של זוכים – במיוחד של גופים מוסדיים המנהלים אלפי תיקי גביה, דוגמת בנקים ורשויות מקומיות.

 

הגשת התנגדות לבקשה לביצוע שטר

במסגרת התיקון יתווסף סעיף 81א(ג1), הקובע כי המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע שטר יהיה 30 יום ממועד המצאת האזהרה, במקום 20 יום כפי שהיה עד עתה.

 

יובהר כי העדכון מובא לנוחות הקורא בלבד, ואין בו כדי למצות את התיקון לחוק.

האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אנו ממליצים לבחון כל מקרה לגופו, ולהסתייע בייעוץ משפטי מקצועי לפי הצורך.

 


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'