Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > חוקים ותקנות > דיני עבודה > חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

 

 

 1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג.

     עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן - ההורה), זכאי לזקוף עד ששה

     ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו,

     ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

 

 2. כללים

     שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים

     בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול

     בהורה. ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על

     ידי העובד ובן זוגו

 

 3. הגדרת מחלה

     לענין חוק זה –

     (1) יראו כחולה - הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לכיצוע פעולות

          יום יום;

     (2) "פעולות יום יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח    

          משולב], התשכ"ח-1968 2.

 

 4. שמירת זכויות

     חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

 

4א. דין המדינה [תיקון: תשנ"ה]

      לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

 

5. ביצוע ותקנות

    שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'