Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > חוקים ותקנות > דיני עבודה > חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000

 

 

 1. היעדרות עקב הריון ולידה

  עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר

  העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של

  בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

 

 

 2. כללים

  שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת,

  כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג וברבר נחיצות היעדרותו של העובד

  לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

 

 

 3. שמירת זכויות

  חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

 

 

 4. דין המדינה

  לענין חוק זה, דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר

 

 

 5. ביצוע

  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'