Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > חוקים ותקנות > דיני עבודה > חוק גיל פרישה
חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004

 

פרק א': פרשנות

 

 

1. מטרה

 

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג

והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין

זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.

 

 

 

2. הגדרות בחוק זה –

 

"גמלה" - תגמול או קצבה המשתלמים לאדם, במלואם או בחלקם, כמפורט בפסקה מהפסקאות

שלהלן, מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו:

(1)   מאוצר המדינה או מקופתו של אחד מאלה:

(א)   גוף מתוקצב, גוף נתמך או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות

התקציב, התשמ"ה-1985;

(ב)   מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שהממשלה משתתפת

בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ג)   גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושהשר קבעו

בהודעה ברשומות לענין חוק זה;

(2)   על ידי גוף שהתחייבויותיו מבוססות על מנגנון של ערבות הדדית בין הזכאים לגמלה;

(3)   לפי התחייבות של מעביד עקב סיום יחסי עובד ומעביד בשל גילו של העובד, גם אם אינם

משתלמים על ידי המעביד;

 

"הסכם" - לרבות הסכם קיבוצי כמשמעותו כחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, צו הרחבה

כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, ותקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005;

 

"השר" - שר האוצר.

 

 

 

פרק ב': גיל פרישה

 

 

3. גיל הפרישה

 

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבורתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך

על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבורתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות

פרק ד' - גיל 62 לאישה (בחוק זה - גיל הפרישה).

 

 

 

4. גיל פרישת חובה

 

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה (בחוק

זה - גיל פרישת חובה).

 

 

 

5. גיל הפרישה המוקדמת

 

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם,

מחמת פרישתו מעבודתו בשל גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאישה

(בחוק זה - גיל הפרישה המוקדמת), ויחולו לענין זה ההוראות שנקבעו בדין או בהסכם לגבי

הפחתת הגמלה בשל הפרישה המוקדמת כאמור, ככל שנקבעו.

 

 

 

פרק ג': הוראות מעבר

 

 

6. גיל הפרישה - הוראות מעבר

 

על אף האמור בסעיף 3 –

 

(1)   לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם

         לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת;

 

(2)   לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה,

         בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;

 

(3)   לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1955 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד'

         – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

 

 

 

7. גיל פרישת חובה - הוראת מעבר

 

על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישת

חובה - הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

 

 

 

8. גיל הפרישה המוקדמת - הוראת מעבר

 

על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה

המוקדמת - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת.

 

 

פרק ד': גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

 

 

9. החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך

 

(א)    (1)    השר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1955 ואילך

(בפרק זה - הועדה הציבורית); בין חברי הועדה הציבורית יהיו נציגי המעבידים,

העובדים והממשלה;

 

(2)   הועדה הציבורית תגיש את המלצותיה לשר לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ו (30

ביוני 2016); השר יניח את המלצות הועדה הציבורית על שולחן הכנסת.

 

(ב)   השר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ז באלול התשע"ו (30

         בספטמבר 2016), את המלצותיו לענין גיל הפרישה לאישה שנולדה כאמור בסעיף קטן

         (א)(1); ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה הציבורית, ויכול שיכללו שינוי בגיל

         הפרישה לאישה, בתנאים שייקבעו.

 

(ג)     ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בענין המלצות השר עד ליום ב' בטבת התשע"ז

         (31 בדצמבר 2016).

 

(ד)     ניתן אישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), וההמלצות שאושרו מחייבות

         את שינוי חלק ב' בתוספת, ישנה השר, בצו, את חלק ב' האמור ואת חלק א' בלוח א'1

         בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בהתאם להמלצות שאושרו.

 

(ה)   לא החליטה ועדת הכספים של הכנסת כאמור בסעיף קטן (ג), יהיה גיל הפרישה לאישה

         שנולדה כאמור בסעיף קטן (א)(1), על אף האמור בסעיף 3, הגיל הקבוע לגביה, בהתאם

         לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

 

 

פרק ה': הוראות כלליות

 

 

10. עדיפות

 

(א)   הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם.

 

(ב)   על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם –

 

(1)   לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה

         מגיל פרישת חובה;

 

(2)   לקבוע כי הגיל שבהגיעו אליו זכאי עובד לקבל גמלה מחמת פרישתו מעבודתו בשל

         גילו אף בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת, ובלבד

         שהמעביד יישא בעלות הנובעת מכך, במלואה;השר רשאי לאשר לגוף שאינו

         המעביד לשאת בעלות כאמור בפסקה זו, כולה או חלקה, במקום המעביד;הודעה

         על אישור כאמור תפורסם ברשומות.

 

(ג)   הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.

 

11. מסירת הודעות על מועד הפרישה של עובדת

 

(א)   שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע             

        הוראות לענין עובדת בדבר –

 

(1)   מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

 

(2)   תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית

         מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם עקב פרישתה

         מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן

         זה למתן הודעה מאת העובדת;נקבעו הוראות לפי פסקה זו, יבואו הוראות אלה

         במקום כל תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי

         מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

 

(ב)   כל עוד לא נקבעו תקנות לפי הוראות סעיף קטן (א), יעמדו בתוקפן התקנות שנקבעו לפי

        סעיף 3 כחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987, כנוסחן ערב תחילתו

        של חוק זה, בשינויים המחויבים.

 

12. גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה

 

על אף הוראות סעיפים 2)6 ,3) ו-(3) ו-9, אישה שנקבע לגביה, בהסבם שנכרת לפני יום

תחילתו של חוק זה, גיל פרישה הגבוה מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי הוראות חוק זה, יהיה

גיל הפרישה לגביה, לענין זכאותה לפרוש מעבודתה ולקבל גמלה ממעבידה, ולענין זה בלבד –

הגיל שנקבע בהסכם כאמור.

 

13. סיוע מאוצר המדינה

 

השר יקבע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה, לפי אמות מידה שיקבע באותו צו,

לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראות חוק זה.

 

14. ביצוע

 

השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין

תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

 

 

פרק ו': תיקונים עקיפים

 

 

15. תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) - מס' 24

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, בסעיף 33א(ד),

במקום ההגדרה "גיל הפרישה מעבודה" יבוא:

 

""גיל הפרישה מעבודה" - גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004."

 

16. תיקון חוק הנכים (תגמולים ושיקום) - מס' 22

 

בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסת משולב], בסעיף 7א –

 

(1)   בסעיף קטן (א), במקום "לגיל 65, בגבר, או לגיל 60, באישה" יבוא "לגיל הפרישה,

         כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף זה - גיל הפרישה)";

 

(2)   בסעיף קטן (ב), במקום "לגיל 65 בגבר או לגיל 60 באישה" יבוא "לגיל הפרישה".

 

17. תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 135

 

בפקודת מס הכנסה

 

(1)   בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בנין תעשייתי" יבוא:

 

         ""גיל הפרישה" - גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004"

 

(2)   בסעיף 9 -

(א)   בפסקה (16א)(א), במקום "לגיל 65 בגבר ו-60 שנים באישה" יבוא "לגיל הפרישה";

 

(ב)   בפסקה (16ב)(א), במקום "לגיל 65 בגבר ו-60 באישה" יבוא "לגיל הפרישה";

 

(ג)    בפסקה (18א) –

 

(1)   בכותרת השוליים, במקום "בגיל פרישה" יבוא "בגיל הזכאות";

 

(2)   בפסקת משנה (א) –

 

(א)   בכל מקום, במקום "לגיל פרישה" יבוא "לגיל הזכאות";

 

(ב)   ההגדרה "גיל פרישה" - תימחק;

 

(3)   אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

 

(א1)"לענין פסקה זו יהיה גיל הזכאות ליחיד - גיל הזכאות הקבוע לגביו, בהתאם לחודש

לידתו, כמפורט להלן:

 

 

                          לגבר                                                      לאישה

                     ---------------------------------------------------------------

                     גיל הזכאות                                             גיל הזכאות

                    חודש הלידה        (בשנים)                  חודש הלידה                 (בשנים)

                 ----------------------------------------------------------------

                  עד דצמבר                  60                           עד דצמבר              60

                  1944                                                           1944

 

                  ינואר עד         60 ו-8                      ינואר עד              60 ו-8

                  אפריל 1945          חודשים                   אפריל 1945        חודשים

 

                  מאי עד                  61                     מאי עד                61

                  דצמבר 1945                                           דצמבר 1945    

 

                  ינואר עד               61 ו-4                      ינואר עד             61 ו-4

                  אוגוסט 1946        חודשים                   אוגוסט 1946        חודשים

 

                  ספטמבר 1946     61 ו-8                    ספטמבר 1946      61 ו-8

                  עד אפריל 1947    חודשים                   עד אפריל 1947     חודשים

 

                  מאי עד                  62                        מאי 1947 עד          62

                  דצמבר 1947                                     דצמבר 1949

 

                  ינואר עד              62 ו-4                      ינואר עד              62 ו-4

                  אוגוסט 1948       חודשים                    אוגוסט 1950        חודשים

 

                  ספטמבר 1948    60 ו-8                     ספטמבר 1950      62 ו- 8

                  עד אפריל 1949   חודשים                    עד אפריל 1951     חודשים

 

                  מאי עד                  63                          מאי עד                63

                  דצמבר 1949                                     דצמבר 1951

 

                  ינואר עד             63 ו-4                        ינואר עד            63 ו-4

                  אוגוסט 1950      חודשים                     אוגוסט 1952      חודשים

 

                  ספטמבר 1950    63 ו-8                     ספטמבר 1952     63 ו-8

                  עד אפריל 1951  חודשים                     עד אפריל 1953   חודשים

 

                  מאי עד                  64                        מאי 1953             64

                  דצמבר 1951                                       ואילך

 

                  ינואר עד            64 ו-4

                  אוגוסט 1952     חודשים

 

                  ספטמבר 1952   64 ו-8

                  עד אפריל 1953  חודשים

 

                  מאי עד                65

                  דצמבר 1953

 

                  ינואר עד            65 ו-4

                  אוגוסט 1954     חורשים

 

                  ספטמבר 1954  65 ו-8

                  עד אפריל 1955 חודשים

 

                  מאי עד                66

                  דצמבר 1955

 

                  ינואר עד           66 ו-4

                  אוגוסט 1956    חודשים

 

                  ספטמבר 1956  66 ו-8

                  עד אפריל 1957 חודשים

 

                  מאי 1957          67

                  ואילך

 

 

 

(א2)על אף האמור בפסקת משנה (א1), שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל

פרישה, התשס"ד-2004 לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ולאחריו, לפי הוראות פרק ד'

בחוק האמור, יהיה גיל הזכאות לאישה כאמור לענין פסקה זו - גיל הפרישה שנקבע לגביה

חלק ב' באותה תוספת.;

 

(3)   בסעיף 9א -

(א)    בסעיף קטן (א), בהגדרה "גיל פרישה", ברישה, במקום "55 שנים באישה ו-60

         שנה בגבר;אולם" יבוא "כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיף זה";

(ב)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

(ב1)  "הקצבה המוכרת שמקבל יחיד שמלאו לו 60 שנה, והוא אינו זכאי להטבה לפי

         סעיף קטן (ב), פטורה ממס.;

 

(4)   בסעיף 9ד(ג) בהגדרה "יחיד זכאי" -

(א)    בפסקה (1), במקום "שמלאו לו, בגבר - 65 שנים וכאישה - 60 שנים" יבוא

         "שהגיע לגיל הפרישה";

(ב)   בפסקה (2), במקום "מלאו לו או לבן זוגו, בגבר - 65 שנים ובאישה - 60 שנים"

         יבוא "הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה";

 

(5)   בסעיף 125ד(ג) -

(א)   בפסקה (1), במקום "מלאו לו או לבן זוגו 65 שנים" יבוא "הגיעו הוא או בן זוגו

         לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה

         - גיל פרישת חובה)":

(ב)   בפסקה (2), במקום "מלאו לו ולבן זוגו 65 שנים" יבוא "הגיעו הוא ובן זוגו לגיל

         פרישת חובה";

 

(6)   בסעיף 125ה(ב) -

(א)   בפסקה (1), במקום "שמלאו לו, בגבר - 65 שנים, ובאישה - 60 שנים" יבוא

         "שהגיע לגיל הפרישה";

(ב)   בפסקה (2), במקום "מלאו לו או לבן זוגו, בגבר - 65 שנים, ובאישה - 60 שנים"

         יבוא "הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה".

 

 

18. תיקון חוק פיצויי פיטורים - מס' 20

 

בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 11(ה) במקום הרישה המסתיימת כמילים "שהגיע

ל-65" יבוא "התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-

2004 " והמילים "לעובדת או" - יימחקו.

 

 

19. תיקון חוק הפיקוח על מעונות - מס' 3

 

בחוק הפיקוח על מעונות התשכ"ה-1965, בסעיף 1, במקום ההגדרה "זקן" יבוא:

"זקן" - מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ;".

 

 

20. תיקון חוק שירות עבודה בשעת חירום - מס' 5

 

בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, בסעיף 3(א), ברישה, במקום הסיפה החל

במילים "הוא באחד הגילים האלה" יבוא "מלאו לו 16 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה כמשמעותו

בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004."

 

21. תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) - מס' 43

 

בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970–

(1)             בסעיף 15, בפסקה (4), במקום "כשהוא בגיל 40 או יותר" יבוא "כשהוא בגיל

                  הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר,", במקום

                  "או לגיל 55 לאחר" יבוא "או לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב'

                  בתוספת השניה (בפסקה זו - הגיל הקובע) לאחר" ובמקום "או לגיל 55, לפי

                  הענין" יבוא "או לגיל הקובע, לפי הענין";

 

(2)             בסעיף 17, בפסקה (1), במקום "לגיל חמישים וחמש" יבוא "לגיל הקבוע לגביו

                  בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה";

 

(3)   בסעיף 18 -

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "שבו הגיע העובד לגיל 65" יבוא "שבו הגיע

         העובד לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

         (בסעיף זה -גיל פרישת חובה)" ובמקום "מעבר לגיל 65" יבוא "מעבר לגיל

         פרישת חובה";

(ב)   בסעיף קטן (ב)(1), במקום "לגיל 65" יבוא "לגיל פרישת חובה";

(ג)    בסעיף קטן (ד), במקום "לגיל 65" יבוא "לגיל פרישת חובה";

 

(4)   בסעיף 20(ד), במקום "היה בן חמישים שנה לפחות" יבוא "הגיע לגיל הקבוע לגביו,

        בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בתוספת השניה";

 

(5)  בסעיף 35 –

(א)   בסעיף קטן (א)(2) -

(1)       בפסקת משנה (א), במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקבוע לגביו, בהתאם

            לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה (בסעיף זה - הגיל הקובע)";

(2)       בפסקת משנה (ב), בכל מקום, במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקובע";

(ב)   בסעיף קטן (ו) במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקובע";

 

(6)   בסעיף 46(ג) -

(א)   ברישה, במקום "לגיל 65" יבוא "לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה,

         התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה - גיל פרישת חובה)";

(ב)   בפסקאות (1) ו-(2), בכל מקום, במקום "לגיל 65" יבוא "לגיל פרישת חובה";

 

(7)   בסעיף 57, בפסקה (1), במקום "או 55 שנים" יבוא "או שהוא הגיע לגיל הקבוע לגביו,

        בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה";

 

(8)   בסעיף 64, לפני ההגדרה "גננת" יבוא:

                 "גיל הפרישה לגננת" - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בתוספת

                 השניה;

 

(9)   בסעיף 65, במקום "לגיל 57" יבוא "לגיל הפרישה לגננת";

 

(10) בסעיף 66 -

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "גיל 57" יבוא "גיל הפרישה לגננת";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "מלאו לעובד ההוראה בפועל 65 שנים" יבוא "הגיע עובד

         ההוראה לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004";

 

(11)  בסעיף 67, במקום "גיל 57" יבוא "גיל הפרישה לגננת";

 

(12)  בסעיף 67א, במקום "לגיל 57" יבוא "לגיל הפרישה לגננת";

 

(13)  בסעיף 68, במקום "גיל 57" יבוא "גיל הפרישה לגננת";

 

(14)  בסעיף 69, במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק  

         ב' בתוספת השניה" ובמקום "לגיל 57" יבוא "לגיל הפרישה לגננת";

 

(15)  בפרק ה', לפני סעיף 70 יבוא:

69א."הגדרות

בפרק זה -

"גיל פרישה מוקדמת לשוטר" - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג'

בתוספת השניה;

"גיל הפרישה לשוטר" - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת

השניה.;

 

(16)  בסעיף 72א, בפסקה (4) המובאת בו, במקום "לגיל חמישים" יבוא "לגיל פרישה   

         מוקדמת לשוטר";

 

(17)  בסעיף 73, במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הפרישה לשוטר";

 

(18)  בסעיף 76(א) בפסקה (2) המובאת בו, במקום "בגיל 40 או יותר" יבוא "בגיל הקבוע

         לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר";

 

(19)  בסעיף 77, בסעיף 22 המובא בו -

(א)   בסעיף קטן (ג), במקום פסקאות (1) עד (5) יבוא:

              "(1) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה                - % 15

                    מוקדמת לשוטר, בשנה או יותר אך לא

                    ביותר משנתיים

              (2) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה                 - % 30

                   מוקדמת לשוטר, בשנתיים או יותר אך לא

                   ביותר משלוש שנים

              (3)  עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה                - % 50

                    מוקדמת לשוטר, בשלוש שנים או יותר אך לא

                    ביותר מארבע שנים

              (4) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה מוקדמת     - % 75

                   לשוטר, בארבע שנים או יותר אך לא ביותר

                   מחמש שנים

              (5) עלה גילו בשעת הפרישה על גיל פרישה                 - % 100".

                   מוקדמת לשוטר בחמש שנים או יותר

 

(ב)   בסעיף קטן (ד) ברישה, במקום "כבר מלאו לה חמישים שנה" יבוא "הגיע לגיל

         פרישה מוקדמת לשוטר";

(ג)    בסעיף קטן (ה)(2) -

(1)       בפסקת משנה (א) במקום "מלאו לו 50 שנה" יבוא "הגיע לגיל פרישה

            מוקדמת לשוטר";

(2)       בפסקת משנה (ב), במקום "מלאו לו 50 שנים" יבוא "הגיע לגיל פרישה

            מוקדמת לשוטר";

 

(20)  בסעיף 78ב, כמקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הפרישה לשוטר";

 

(21)  בסעיף 78ג, בסעיף קטן (ד) המובא בו, בכל מקום, במקום "לגיל חמישים וחמש" יבוא        

          "לגיל הפרישה לשוטר";

 

(22)  בסעיף 80 -

(א)   בסעיף קטן (א) במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הפרישה לשוטר";

(ב)   בסעיף קטן (ג), במקום ""55 שנה"" יבוא ""טרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם

         לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה"" ובמקום ""50 שנה"" יבוא ""טרם הגיע

         לגיל פרישה מוקדמת לשוטר"";

 

(23)  בסעיף 95, במקום "מלאו לו 55 שנה" יבוא "הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש

          לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה";

 

(24)  בסעיף 105(א), במקום "מלאו לו 65 שנה" יבוא "הגיע לגיל פרישת חובה, כמשמעותו

         בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004";

 

(25)  בסעיף 107א(ג), בפסקה (2)(ב), בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";

 

(26)  בתוספת, במקום הכותרת יבוא "תוספת ראשונה", ואחריה יבוא:

 

                                             "תוספת שניה

 

(סעיפים 20 ,18 ,(1)17 ,(4)15(ד), 46 ,35(ג), 66 ,64 ,(1)57(ב), 69 ,69א, 76(א),

105 ,95 ,80(א))

 

חלק א'

 

(סעיפים 76 ,(4)15(א))

 

             חודש הלידה                                            גיל הזכאות (בשנים)

             --------------------------------------------------------------------

             עד מרס 1964                                                      40

             אפריל עד אוגוסט 1964                   40 ו-4 חודשים

             ספטמבר 1964 עד אפריל 1965               40 ו-8 חודשים

             מאי עד דצמבר 1965                                     41

             ינואר עד אוגוסט 1966                            41 ו-4 חודשים

             ספטמבר 1966 עד אפריל 1967               41 ו-8 חודשים

             מאי 1967 ואילך                                            42

 

 

                                                               חלק ב'

 

(סעיפים 69 ,69 ,(1)57 ,35 ,(1)17 ,(4)15א, 95 ,80)

 

          חודש הלידה                                               גיל הזכאות (בשנים)

          --------------------------------------------------------------------

         עד מרס 1949                                                      55

         אפריל עד אוגוסט 1949                              55 ו-4 חורשים

         ספטמבר 1949 עד אפריל 1950                  55 ו-8 חודשים

         מאי עד דצמבר 1950                                        56

         ינואר עד אוגוסט 1951                               56 ו-4 חודשים

         ספטמבר 1951 עד אפריל 1952                  56 ו-8 חודשים

         מאי 1952 ואילך                                               57

 

 

חלק ג'

(סעיפים 20(ד), 69(א)

 

חודש הלידה                        גיל הזכאות (בשנים)

-------------------------------------------------------------------

עד מרס 1954                                                      50

אפריל עד אוגוסט 1954                           50 ו-4 חודשים

ספטמבר 1954 עד אפריל 1955               50 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1955                                       51

ינואר עד אוגוסט 1956                            51 ו-4 חודשים

ספטמבר 1956 עד אפריל 1957               51 ו-8 חודשים

מאי 1957 ואילך                                              52

 

 

חלק ד'

(סעיף 64)

 

              חודש הלידה                     גיל הזכאות (בשנים)

             ---------------------------------------------------------------------

עד מרס 1947                                                    57

אפריל עד אוגוסט 1947                           57 ו-4 חודשים

ספטמבר 1947 עד אפריל 1948               57 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1948                                          58

ינואר ער אוגוסט 1949                            58 ו-4 חודשים

ספטמבר 1949 עד אפריל 1950               58 ו-8 חודשים

מאי 1950 ואילך                                             59."

 

 

 22.   תיקון חוק הבטחת הכנסה - מס' 21

 

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 -

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בני זוג" יבוא:

      ""גיל הפרישה" - כהגדרתו בחוק הביטוח;;

(2) בסעיף 2(א), במקום פסקה (4) יבוא:

      "(4)הוא הגיע לגיל הפרישה;;

(3) בסעיף 5(א), בפסקה (1), במקום הרישה עד המילה "באשה" יבוא "למי שהגיע לגיל

      הפרישה";

(4) בסעיף 7(ג), במקום "שמלאו לו, בגבר - ששים וחמש שנים, ובאשה - ששים שנים" יבוא

      "שהגיע לגיל הפרישה".

 

 23. תיקון חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - מס' 11

 

בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 -

(1) בסעיף 78ט(ב), בסופו יבוא:

      "(9)הקצבה למי שהחל לקבלה לפני הגיעו לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה,

      התשס"ד-2004, תופחת בשיעור שייקבע בתקנון האחיד, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח

      כי הקדמת הפרישה כאמור לא תיצור גירעון אקטוארי.;

(2) בסעיף 78יד -

(א)       בסעיף קטן (א)(1), במקום "מנהל מיוחד, בהעברת כספים" יבוא "מנהל מיוחד,

            ובכלל זה לעמיתיהן, בהעברת כספים";

(ב)       בסופו יבוא:

"(ד)  הסיוע הממשלתי לקרנות הותיקות שמונה להן מנהל מיוחד, ובכלל זה

לעמיתיהן, יינתן לפי הוראות סעיף זה בלבד;לעמית בקרן ותיקה לא תשולם, על

ידי הממשלה או על ידי הקרן הותיקה, כל תוספת לקצבה בשל הפרש שבין

הקצבה המחושבת לפי שיטת ממוצע היחסים של השכר לבין קצבה המחושבת

לפי כל שיטה אחרת.;

(3) בסעיף 78טז(א), אחרי "הוראות פרק זה" יבוא "למעט הוראות סעיף 78יד(ד)".

 

 

 24. תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) - מס' 17

 

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 -

(1)             בסעיף 10(א) בפסקה (4), במקום "כשהוא בגיל ארבעים או יותר" יבוא "כשהוא

                  בגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת, או יותר";

(2)             בסעיף 12, בפסקה (2), במקום "לגיל חמישים וחמש" יבוא "לגיל הקבוע לגביו,

                  כהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת";

(3)             בסעיף 13, במקום "לגיל ארבעים" יבוא "לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו,

                  בחלק א' בתוספת";

(4)             בסעיף 23א(ג), במקום "מלאו לו חמישים שנה" יבוא "הגיע לגיל הקבוע לגביו,

                  בהתאם לחורש לידתו בחלק ג' בתוספת";

(5)             בסעיף 33 -

(א)       בסעיף קטן (ב), בפסקה (2) -

(1)       בפסקת משנה (א), במקום "לגיל חמישים וחמש" יבוא "לגיל

            הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת (בסעיף

            זה - הגיל הקובע)";

(2)       בפסקת משנה (ב), במקום "לגיל חמישים וחמש" יבוא "לגיל

            הקובע" ובמקום "לגיל חמישים" יבוא "לגיל הקבוע לגביו, בהתאם

            לחודש לידתו, בחלק ג' בתוספת";

(ב)       בסעיף קטן (ד), במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקובע";

(6)             בסעיף 34(ה), בפסקה (1), במקום "לגיל 55" יבוא "לגיל הקבוע לגביו, בהתאם

                  לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת";

(7)             אחרי סעיף 70 יבוא:

 

"תוספת

(סעיפים 10(א)(23 ,13 ,(2)12 ,(4א(ג), 34 ,33(ה)(1))

 

חלק א'

(סעיפים 10(א)(13 ,(4)

 

                      חודש הלידה                                 גיל הזכאות (בשנים)

                      ---------------------------------------------------------------------

                      עד מרס 1964                                   40

                      אפריל עד אוגוסט 1964                   40 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1964 עד אפריל 1965       40 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1965                         41

                      ינואר עד אוגוסט 1966                    41 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1966 עד אפריל 1967       41 ו-8 חודשים

                      מאי 1967 ואילך                            42

 

 

חלק ב'

(סעיפים 34 ,33 ,(2)12(ה)(1))

 

                       חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

                      -------------------------------------------------------------------

                      עד מרס 1949                                   55

                      אפריל עד אוגוסט 1949                    55 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1949 עד אפריל 1950        55 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1950                           56

                      ינואר עד אוגוסט 1951                     56 ו-4 חורשים

                      ספטמבר 1951 עד אפריל 1952        56 ו-8 חודשים

                      מאי 1952 ואילך                                57

 

 

חלק ג'

(סעיפים 23א(ג), 33)

 

                       חודש הלידה                       גיל הזכאות (בשנים)

                      -------------------------------------------------------------------

                      עד מרס 1954                                   50

                      אפריל עד אוגוסט 1954                    50 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1954 עד אפריל 1955        50 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1955                                    51

                      ינואר עד אוגוסט 1956                     51 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1956 עד אפריל 1957        51 ו-8 חודשים

                      מאי 1957 ואילך                                52."

 

 

 25. ביטול חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987 - בטל.

 

26. תיקון חוק האזרחים הותיקים - מס' 5

בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, בסעיף 1, בהגדרה "אזרח ותיק", במקום "שמלאו לו"

יבוא "שהגיע" ובמקום "בגבר - 65 שנים, ובאשה - 60 שנים" יבוא "לגיל הפרישה כמשמעותו

בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ".

 

27. תיקון חוק חניה לנכים - מס' 2

בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, בסעיף 1ב, במקום "שמלאו לו 65 שנים" יבוא "שהגיע

לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ".

 

28. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי - מס' 24

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 8(א1), בפסקה (2)(ג) -

(1)             בפסקת משנה (2), במקום "שמלאו לו 65 שנים" יבוא "שהגיע לגיל פרישת חובה

                  כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף זה - חוק גיל פרישה) ";

(2)             בפסקת משנה (3), במקום "שמלאו לו, בגבר - 65 שנים, ובאשה - 60 שנים" יבוא

                  "שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה".

 

29. תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 66

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 –

 

(1)             בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אשתו" יבוא:

                  ""גיל הפרישה" - הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א'

                  בלוח א'1;";

 

(2)             בסעיף 150, בהגדרה "מבוטח", במקום הסיפה החל במילים -וטרם מלאו" יבוא

                  "וטרם הגיע לגיל הפרישה";

 

(3)             בסעיף 158, בהגדרה "מבוטח", בפסקה (1), במקום "ועוד לא מלאו לו 65 שנים-

                  יבוא "וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1";

 

(4)             בסעיף 160(א), במקום "ועוד לא מלאו לו 65 שנים" יבוא "וטרם הגיע לגיל הקבוע

                  לגביו, בהתאם לחורש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1";

 

(5)             בסעיף 166, סעיף קטן (ג) - בטל;

 

(6)             בסעיף 195, בהגדרה "מבוטח", במקום הסיפה החל במילים "וטרם מלאו לו" יבוא

                  "וטרם הגיע לגיל הפרישה";

 

(7)             כסעיף 205, במקום "ומלאו לו" יבוא "והגיע" ובמקום "65 שנים בגבר ו-60 שנים

                  באשה" יבוא "לגיל הפרישה";

 

(8)             בסעיף 206(ד), במקום "לגיל 65 שנים בגבר או 60 שנים באשה" יבוא "לגיל

                  הפרישה";

 

(9)             בסעיף 206א(ג), במקום "לגיל 65 שנים בגבר או 60 שנים באשה" יבוא "לגיל

                  הפרישה";

 

(10)           בסעיף 215, במקום "לגיל 65 שנים בגבר ו-60 שנים כאשה" יבוא "לגיל

                  הפרישה";

 

(11)           בסעיף 225(א) במקום הסיפה החל במילים "מלאו לו" יבוא "הגיע לגיל הפרישה";

 

(12)           בסעיף 234, בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "מלאו לו" יבוא "הגיע לגיל

                  הפרישה";

 

(13)           בסעיף 240(א), במקום הסיפה החל במילה "להוציא" יבוא "להוציא מי שביום שבו

                  נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו,

                  בחלק ג' בלוח א'1.";

 

(14)  בסעיף 245 -

(א)   בסעיף קטן (א) -

(1)   בפסקה (1), במקום "ששים וחמש שנים" יבוא "גיל הפרישה";

(2)   בפסקה (2) –

(א)   ברישה, במקום "ששים וחמש שנים" יבוא "הגיל הקבוע לגביה,

        בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1", ובמקום "ששים

        שנים" יבוא "גיל הפרישה";

(ב)   בפסקת משנה (ג), במקום "שמלאו לה ששים שנים" יבוא            

        "שהגיעה לגיל הפרישה";

(ב)    בסעיף קטן (ב1) במקום "לגיל ששים וחמש בגבר וששים באשה" יבוא "לגיל

        הפרישה" ואחריו יבוא:

(ב2)  "שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004,

        לפי הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ד' כלוח א'1

        בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור.;

 

(15)  בסעיף 246(ב) -

(א)   בפסקה (2), במקום "היתה בת 55 ומעלה" יבוא "כבר הגיעה לגיל הקבוע לגביה,

         בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'1";

(ב)   בפסקה (4), במקום "לגיל 60 שנים" יבוא "לגיל הפרישה";

(ג)    אחריו יבוא:

"(ג)  שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפי

הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ה' בלוח א'1 בהתאמה

לשינוי בחלק ב' האמור.;

 

(16)  בסעיף 247, בפסקה (1)(ג), במקום "מלאו לה 65 שנים" יבוא "הגיעה לגיל הקבוע

         לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בלוח א'1";

 

(17)  בסעיף 249(א), במילים "ובלבד שלא תוגדל" - תימחק;

 

(18)  בסעיף 310(ב), במקום "שמלאו לו 65 שנים בגבר ו-60 שנים באשה" יבוא "שהגיע לגיל

         הפרישה";

 

(19)  בסעיף 342(ג), בפסקה (2), במקום "בגבר או לגיל 65 שנים באשה" יבוא "בגבר,

         ובאשה - לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, בכפוף

         להוראות סעיף 245(ב2)";

 

(20)  בסעיף 351 -

(א)   בסעיף קטן (ב), במקום "בגבר או לגיל 65 שנים באשה" יבוא "בגבר, ובאשה –

         לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, בכפוף להוראות

         סעיף 245(ב2)";

(ב)   בסעיף קטן (ג), במקום "ומלאו לו בגבר 65 שנים ובאשה 60 שנים" יבוא "שהגיע

         לגיל הפרישה";

 

(21)  בסעיף 403, בסופו יבוא:

"(ה)מי שבשנת 2004 מלאו לו 60 באישה ו-65 בגבר (להלן - גיל

הזכאות הקודם), וביום שבו הגיע לגיל הזכאות הקודם נצברה לזכותו

תקופת אכשרה המזכה לפי הוראות סעיף 246 בקצבת זקנה, יראו

אותו כאילו צבר תקופת אכשרה כאמור גם ביום הגיעו לגיל הקבוע

לגביו, לפי חודש לידתו, בחלק א' של לוח א'1.";

 

(22)  אחרי סעיף 405 יבוא:

406."הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף 9

על אף האמור בכל הסכם שנערך לפי הוראות סעיף 9 עד ליום ו' בטבת התשס"ד (31

בדצמבר 2003) (בסעיף זה - הסכם)

 

(1)   נקבע בהסכם כי אישה זכאית לגמלה, או שחדלה להיות זכאית לגמלה, בשל

         הגיעה לגיל 60, יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעה

         לגיל הפרישה הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'1;

 

(2)   נקבע בהסכם כי אדם זכאי לגמלה, או שחדל להיות זכאי לגמלה, בשל הגיעו לגיל

         65, יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעו לגיל הקבוע

         לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1;

 

(3)   המשך זכאות להטבות שלפי ההסכם בדבר גמלת הניידות, למי שהגיע ,לגיל זקנה

         כמשמעו בפרק ה' באותו הסכם, יחול לגבי מי שהגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם

         לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1;

 

(4)    לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות –

 

(א)       הוראות ההסכם המתייחסות להכנסתה של מי שמלאו לה 65, יחולו על מי

            שהגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1;

 

(ב)       הוראות ההסכם המתייחסות לגבר שנעשה תושב ישראל, שלא לראשונה,

            לאחר הגיעו לגיל 60, יחולו על גבר שנעשה תושב ישראל, שלא לראשונה,

            לאחר הגיעו לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח

            א'1.";

 

 

(23)אחרי לוח א' יבוא:

 

"לוח א' 1

(סעיפים 1 (ההגדרה -גיל הפרישה"), 240 ,160 ,158(א), 245(א), 246(ב)(2), 1)247)(ג), 342(ג), 351(ב), 403(ה) ו 406)

 

חלק א'

(סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 403(ה) ו-1)406))

גיל הפרישה

לגבר

 

                          חודש הלידה                                              גיל הזכאות (בשנים)

                          --------------------------------------------------------------------

                          עד יוני 1939                                              65

                          יולי ואוגוסט 1939                               65 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1939 עד אפריל 1940               65 ו-8 חודשים

                          מאי עד דצמבר 1940                                               66

                          ינואר עד אוגוסט 1941                                   66 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1941 עד אפריל 1942               66 ו-8 חודשים

                          מאי 1942 ואילך                                         67

 

 

 

לאישה

 

 

 

 

                          חודש הלידה                                     גיל הזכאות (בשנים)

                          --------------------------------------------------------------------

                          עד יוני 1944                                                               60

                          יולי ואוגוסט 1944                                     60 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1944 עד אפריל 1945                          60 ו-8 חודשים

                          מאי עד דצמבר 1945                                     61

                          ינואר עד אוגוסט 1946                                        61 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1946 עד אפריל 1947                         61 ו-8 חודשים

                          מאי 1947 עד דצמבר 1949                          62

                          ינואר עד אוגוסט 1950                                        62 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1950 עד אפריל 1951                   62 ו-8 חורשים

                          מאי עד דצמבר 1951                                    63

                          ינואר עד אוגוסט 1952                                        63 ו-4 חודשים

                          ספטמבר 1952 עד אפריל 1953             63 ו-8 חודשים

                          מאי 1953 ואילך                                                        64

 

 

 

חלק ב'

 

(סעיפים 158 (ההגדרה "מבוטח"), 1)247 ,160)(ג) ו-2)406) ו-(3))

 

הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה אשתו של מבוטח שהיא תלווה בו לענין סימן ג' בפרק י"א

 

                         חודש הלידה                                        גיל הזכאות (בשנים)

                         -------------------------------------------------

                         עד יוני 1939                                            65

                         יולי ואוגוסט 1939                            65 ו-4 חודשים

                         ספטמבר 1939 עד אפריל 1940             65 ו-8 חודשים

                         מאי עד דצמבר 1940                                            66

                         ינואר עד אוגוסט 1941                                 66 ו-4 חודשים

                         ספטמבר 1941 עד אפריל 1942             66 ו-8 חודשים

                         מאי 1942 ואילך                                                    67

 

 

 

חלק ג'

 

(סעיפים 240(א) ו-4)406)(ב))

 

מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו

 

 

                      חודש הלידה                     גיל הזכאות (בשנים)

                      --------------------------------------------------------------------

                      עד יוני 1944                                                    60

                      יולי ואוגוסט 1944                                  60 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1944 עד אפריל 1945       60 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1945                           61

                      ינואר עד אוגוסט 1946                     61 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1946 עד אפריל 1947        61 ו-8 חודשים

                      מאי 1947 ואילך                                 62

 

 

 

חלק ד'

 

(סעיפים 245(א), 342(ג), 351(ב) ו-4)406)(א))

 

גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן

 

 

                      חודש הלידה                                           גיל הזכאות (בשנים)

                      --------------------------------------------------------------------

                      עד יוני 1939                                                65

                      יולי ואוגוסט 1939                               65 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1939 עד אפריל 1940                    65 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1940                                               66

                      ינואר עד אוגוסט 1941                       66 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1941 עד אפריל 1942                    66 ו-8 חודשים

                      מאי 1942 עד דצמבר 1944                                     67

                      ינואר עד אוגוסט 1945                       67 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1945 עד אפריל 1946               67 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1946                                               68

                      ינואר עד אוגוסט 1947                       68 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1947 עד אפריל 1948               68 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1948                                               69

                      ינואר עד אוגוסט 1949                     69 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1949 עד אפריל 1950               69 ו-8 חודשים

                      מאי 1950 ואילך                            70

 

 

חלק ה'

 

(סעיף 246(ב)(2))

 

אישה הפטורה מתקופת הכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה

 

 

                      חודש הלידה                   גיל הזכאות (בשנים)

                      --------------------------------------------------------------------

                      עד יוני 1949                                                             55

                      יולי ואוגוסט 1949                             55 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1949 עד אפריל 1950             55 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1950                                    56

                      ינואר עד אוגוסט 1951                     56 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1951 עד אפריל 1952             56 ו-8 חודשים

                      מאי 1952 עד דצמבר 1954                         57

                      ינואר עד אוגוסט 1955                    57 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1955 עד אפריל 1956             57 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1956                                               58

                      ינואר עד אוגוסט 1957                     58 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1957 עד אפריל 1958             58 ו-8 חודשים

                      מאי 1958 ואילך                                           59";

 

 

(24)  בלוח ט', בכותרת, במקום "(סעיף 245)" יבוא "(סעיף 245(ג))".

 

30. תיקון חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) - מס' 2

 

בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, בסעיף 8(א), בפסקה (1), במקום "שמלאו

לו 65 שנים" יבוא "שהגיע לגיל פרישת חובה", במקום "שלבן זוגו מלאו 65 שנים" יבוא "שבן זוגו

הגיע לגיל פרישת חובה" ובסופו יבוא "לענין זה, "גיל פרישת חובה" -כמשמעותו בחוק גיל פרישה,

התשס"ד-2004 ".

 

31. תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

 

הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה

להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003,

בסעיף 67, בפסקה (6)(ב), במקום "שמלאו לו 65 - בגבר, או 60 - באשה" יבוא "שהגיע לגיל

פרישה".

 

 

 

פרק ז': תחילה, תחולה והוראה מיוחדת

 

 

32. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (בחוק זה - יום התחילה).

 

33. חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי - תחולה [תיקון: תשס"ה]

(א)   הוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, כנוסחן בסעיף 22 בחוק זה, והוראות חוק

         הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (בסעיף זה - חוק הביטוח הלאומי), למעט

         הוראות סעיפים 160 ,158 ו-166 שבו, כנוסחן בסעיף 29 בחוק זה, יחולו על גמלאות ודמי

         ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך, ואולם סעיף 240(א) בחוק הביטוח הלאומי,

         כנוסחו בסעיף 12)29) בחוק זה, לא יחול על אישה שנעשתה תושבת ישראל לראשונה

         לאחר יום י"א בכסלו התשי"ד (18 בנובמבר 1953) וביום י"ד בניסן התשכ"ה (16 באפריל

         1965) כבר מלאו לה 60 שנים.

 

(ב)   הוראות סעיפים 160 ,158 ו-166 בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחן בסעיף 3)29) עד (5)

         בחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 בחוק האמור, חל לגביו

         ביום התחילה או לאחריו ואולם מי שפסקה זכותו לדמי אבטלה רק מחמת הגיעו לגיל 65,

         וטרם הגיע לגיל הפרישה הקבוע לגביו, יחולו לגביו הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם

         בחוק יה, עד הגיעו לגיל הפרישה הקבוע לגביו.

 

34. חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הוראה מיוחדת

 

הנחות ופטורים שהיו קבועים ערב תחילתו של חוק זה לפי פסקאות משנה (2) ו-(3) של סעיף

8(א2)(1)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כנוסחו ערב יום התחילה, יחולו החל

ביום התחילה רק על מי שהגיע לגיל פרישת חובה או לגיל הפרישה, לפי הענין.

 

 

תוספת

 

[תיקון: תשע"ב]

(סעיפים 6 עד 8)

 

חלק א'

 

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

 

 

                      חודש הלידה                                גיל הזכאות (בשנים)

                      -----------------------------------------------------------------------

                      עד מרס 1939                                                 65

                      אפריל עד אוגוסט 1939                   65 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1939 עד אפריל 1940     65 ו-8 חודשים

                      מאי עד דצמבר 1940                                       66

                      ינואר עד אוגוסט 1941                     66 ו-4 חודשים

                      ספטמבר 1941 עד אפריל 1942             66 ו-8 חודשים

 

 

 

חלק ב'

גיל הפרישה לגבי אישה

 

                    חודש הלידה                                           גיל הזכאות (בשנים)

                   ---------------------------------------------------------------------

                   עד מרס 1944                                                  60

                   אפריל עד אוגוסט 1944                                60 ו-4 חודשים

                    ספטמבר 1944 עד אפריל 1945                   60 ו-8 חודשים

                    מאי עד דצמבר 1945                           61

                    ינואר עד אוגוסט 1946                                  61 ו-4 חודשים

                    ספטמבר 1946 עד אפריל 1947                   61 ו-8 חודשים

                    מאי 1947 עד דצמבר 1954                             62

 

 

ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים" 

ועד המילים  

"מאי 1953 ואילך 64"

יבוא:

"ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956   63

ינואר עד אוגוסט 1957  63 ו-4 חודשים

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  63 ו-8 חודשים

מאי 1958 ואילך 64.

 

 

חלק ג'

גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955

 

חודש הלידה                                               גיל הזכאות (בשנים)

---------------------------------------------------------------------------------------

עד אפריל 1947                                        56 ו-8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1949                                    57

ינואר עד אוגוסט 1950                           57 ו-4 חודשים

ספטמבר 1950 ער אפריל 1951              57 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1951                                              58

ינואר עד אוגוסט 1952                           58 ו-4 חודשים

ספטמבר 1952 עד אפריל 1953              58 ו-8 חודשים

מאי עד דצמבר 1953                                 59

ינואר עד אוגוסט 1954                           59 ו-4 חודשים

ספטמבר 1954 ער אפריל 1955              59 ו-8 חודשים

 

 

 

 


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'