Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה > כתיבת בלוגים
כתיבת בלוגים בראי זכויותיו וחובותיו של העובד

כתיבת בלוגים בראי זכויותיו וחובותיו של העובד

עובדת פיטורי עובד עקב תכנים שכתב בבלוג מעלה סוגיה משפטית כבדת משקל המאזנת את הזכות לחופש הדיבור מחד ואת חובותיו של העובד כלפי המעביד מאידך.

בכל הנוגע לחובותיו של העובד, הרי שבמהלך העבודה, נדרש הוא לעבוד באופן שימנע גרימת נזק, הן למעסיק, הן לעמיתיו לעבודה, והן לצדדים שלישיים עימם זה בא במגע.

למעביד קיימת הזכות לנהל את עסקו בהתאם "לאני מאמין שלו" . במידה ויוברר כי העובד סטה מהקווים המנחים שנקבעו, ובכללם גם כתיבת תכנים לא ראויים בבלוג, בדוא"ל או בכל מדיום אחר, תוך בזבוז זמן הנדרש לשם מילוי התפקיד , הרי שעומדת למעביד אפשרות לשקול את פיטורי  העובד, תוך תשומת לב  לפרמטרים נוספים כגון וותק העובד, גילו, חומרת הדברים שנכתבו, הצורך בהסכמת ארגון היציג (במקומות עבודה בהם יש הסכמים קיבוציים)  וכיוצ"ב. מעבר לכך, כתיבת תכנים שפוגעים במוניטין של העסק ובעובדים אחרים, לרבות הטרדה מינית, עשויים גם הם להוות שיקול  לפיטורין.

העילות בהן יכול העובד למצוא את עצמו מפוטר בשל כתיבה בבלוג :

הפרת חובת נאמנותו של העובד כלפי סודותיו המסחריים של המעסיק: כתיבת תוכן שחושף באופן ישיר או עקיף סוד מסחרי של המעסיק עלול לגרום נזק כספי למעסיק, אותו יוכל לתבוע מן העובד. כמובן שבמקרה זה חושף עצמו העובד לסיכון של פיטורים בשל הפרת המשמעת והמעילה באמון המעסיק.

פגיעה בתדמית של המעסיק :תוכן שפוגע במוניטין של המעסיק עשוי אף הוא להביא לפיטורי העובד, מחמת העדר אמון ואף לגרור תביעה כנגד העובד בגין נזקים..חשוב לציין בעניין זה כי העובד חשוף לתביעה רק במידה ואכן נגרם למעסיק נזק שניתן להוכיחו ולכמתו.

הטרדה מינית: על המעסיק חלה החובה להגן על עובדיו מפני הטרדה מינית ומשכך חייב הוא לפעול באופן אקטיבי בכל אימת שפעולה שכזו מתרחשת. במידה והעובד הטריד מינית באמצעות כתיבת תכנים בבלוג, במהלך שעות העבודה, הרי שהמעסיק רשאי לשקול את פיטוריו של אותו עובד, ולו משום שהנפגע מההטרדה עלול להגיש כנגדו תביעה בשל העובדה כי לא פעל כמתבקש על מנת למנוע זאת. נכונים הדברים במיוחד במקומות עבודה הקשורים לתחום החינוך ו/או מקומות עבודה שעוסקים בעבודה עם ילדים.

גלישה בניגוד להנחיות המעביד: מעסיק שהגדיל ופרסם מדיניות שימוש באינטרנט ובמחשבים יכול לאלץ את העובדים לנהוג על פיה.

רבים סוברים בטעות כי זיקתם וחובותיהם כלפי מקום העבודה מסתיימת עם תום יום העבודה. בפועל, גם אם הבלוג נכתב בהיות העובד בביתו, הרי שבמידה ויוברר כי הכותב יצר קשר בעיני הקוראים בין הבלוג למקום העבודה באופן שפוגע במעסיק, הרי שגם במקרה זה, על אך העובדה כי הדברים נכתבו מחוץ למסגרת העבודה, העובד נחשף לסיכון של פיטורים. כמובן שכתיבה במהלך העבודה עשויה להוות עילה מוצקה יותר לפיטורים בשל העבודה כי העובד הפר את חובתו להשקיע משאבי זמן ואנרגיה בעבודה ולא בפעילות פרטית.

המאמר נכתב ע"י עו"ד קרן אבידן, מומחית לדיני עבודה ושותפה במשרד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ' ושות'


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'