Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה > פיצויי פיטורין לעובד שנפטר
תשלום פיצויי פיטורים ליורשיו של עובד שנפטר

העובד שלי נפטר, האם אני נדרש לשלם בשל כך פיצויי פיטורין ?

 

בעניין זה יש להבחין בין מספר סיטואציות:

ככל שמדובר במי שנפטר בעת שהיה עובד, הרי שעל פי חוק פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לבת/בן זוגו פיצויי פיטורים, כאילו פיטר אותו.

בן זוג של העובד מוגדר בחוק כבן-זוגו של העובד בשעת פטירתו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג’ לחוק הביטוח הלאומי.

על פי החוק, במידה ופיצויי הפיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלויים כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה בהתאם לחלוקה שיקבע ובהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

 

ככל שמדובר בעובד אשר נפטר לאחר שקמה לו הזכות לקבל פיצויי פיטורים, קרי- לאחר שסיים עבודתו בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים ואלה טרם שולמו לידיו, תשלום פיצוי הפיטורים שייך לעזבון המנוח ויחולק לפי דיני הירושה או  הצוואה, לפי העניין.

 

משכך, יש להבחין בין שתי הסיטואציות. כך למשל, במקרה של פירוק או פשיטת רגל של המעסיק ייחשב הדבר כהפסקת עבודה. אם העובד נפטר קודם לפירוק ומגיעים פיצויים מקופת הפירוק או מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת תקרת השתתפות, הזכאים לקבלם יהיו השארים על פי חוק פיצויי פיטורים. אם העובד נפטר לאחר שכבר ניתן צו פירוק יחולו דיני הירושה כאמור.

 

באם העובד מבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, יפעלו קרן הפנסיה וחברת הביטוח בהתאם לתקנותיהם ולהוראות המבוטח כפי שנמסרו להם בכתב.

 

במקרה בו מדובר בשכר עבודה של עובד אשר נפטר, ושכר העבודה טרם השתלם במועד הפטירה, הרי שעל פי החוק יגברו הוראות העובד המנוח על האמור בחוק הירושה , וככל שאין הוראה של העובד המנוח, ישולם שכר העבודה לבן הזוג – ובאין בן זוג- ליורשו של העובד.

המאמר נכתב על ידי עו"ד קרן אבידן, מומחית לדיני עבודה ושותפה במשרד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ' ושות'


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'